(95/05/24) نانوذرات حاصل تجمعي از اتم ها يا مولکول ها با ابعاد عملکردي کمتر از 100 نانومتر هستند. نانوفناوري با توليد نانوذرات و کاربرد وسيع آن ها در سراسر جهان، رشد سريعي داشته است. نانوذرات نقره در قطعات الکترونيکي، البسه، صنايع غذايي، رنگ ها، صفحات خورشيدي، لوازم آرايشي و تجهيزات پزشکي کاربرد وسيعي دارند. اين مواد که کاربردهاي بسيار زيادي در صنايع مختلف دارند،سرانجام به محيط هاي آبي، خاکي و هوا وارد مي شوند. اين در حالي است که سرنوشت آن ها در محيط هاي مذکور هنوز به طور کامل مشخص نشده است. بنابراين انتظار مي رود راهيابي اين ذرات به اکوسيستم ها، موجودات زنده از جمله گياهان را شديداً تحت تأثير قرار داده و با خطر جدي مواجه کند. برهان منصوري محقق دانشگاه علوم پزشکي کردستان، هدف از انجام اين طرح را مطالعه قابليت انتقال زيستي نانوذرات نقره در يک زنجيره غذايي ساده شده دريايي از يک نوع ماهي به يک نوع ديگر عنوان کرد. با بهره گيري از نتايج اين طرح مي توان دريافت که نانوذرات قابليت انتقال در زنجيره هاي غذايي را ندارند و نگراني از بابت تأثير سميت نانوذرات در سطوح بالاتر زنجيره غذايي در مقايسه ذرات معمولي بسيار کمتر است. ازاين رو مي توان گفت آلودگي هاي زيست محيطي به مراتب کمتري در رابطه با استفاده از نانوذرات به وجود مي آيد. منصوري در خصوص اهميت اجراي اين پژوهش خاطرنشان کرد: اين تحقيق به عنوان يکي از پژوهش هاي اوليه در زمينه تعيين قابليت انتقال زيستي در طول زنجيره غذايي بوده است. يافته هاي اين پژوهش براي شروع حائز اهميت است، وليکن جهت تأييد اين نتايج نياز به پژوهش هاي تکميلي تر و جامع تر است زيرا با تأييد نهايي اين يافته ها مي توان نتايج جديدي در رابطه با قابليت انتقال زيستي نانوذرات مختلف ارائه داد و از برخي نگراني ها در جنبه هاي سلامت و بهداشت در سطوح مختلف غذايي کاست. در طرح حاضر قابليت انتقال زيستي نانوذرات نقره از گونه آرتميتا به ماهي گورخري بررسي شده است. بدين منظور ابتدا ميزان تجمع زيستي نانوذرات نقره در هر سطح غذايي به طور جداگانه بررسي شد، بدين صورت در ابتدا سطح نانوذرات نقره در بدن آرتميتا سنجش شد. پس ازآن، آرتميتاي مواجه شده با نانوذرات نقره توسط ماهي زبرا تغذيه شده و ميزان تجمع اين نانوذرات در بدن ماهي زبرا مورد سنجش قرار گرفته است. اين تحقيقات حاصل تلاش هاي برهان منصوري- دانشجوي مقطع دکتراي دانشگاه علوم پزشکي کردستان- دکتر سيد علي جوهري- عضو هيأت علمي دانشگاه کردستان- دکتر نمامعلي آزادي- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران- مهندس رئوف رحماني -دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشکي کردستان- مهندس ليلا دکاني و مهندس صبا اصغري- دانش آموختگان مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه کردستان- است.