شیرین کننده هایی که به جای شکر یا قند استفاده می شود مانند زایلیتول، سوربیتول مثل شکر هستند. تفاوت این شیرین کننده ها با شکر یا قند معمولی در این است که دیرتر جذب بدن می شود.

enlightened خرید ایزومالت و مشخصات آن