(97/09/26) شیرین کننده هایی که به جای شکر یا قند استفاده می شود مانند #زایلیتول #سوربیتول مثل شکر هستند تفاوت این شیرین کننده ها با شکر یا قند معمولی در این است که دیرتر جذب بدن می شود .