میکروب سالمونلا در تخم مرغ نپخته و عسلی ممکن است وجود داشت باشد . این میکروب می تواند سبب مسمومیت و حتی مرگ کودک میشود .
زرده تخم مرغ کودک باید کاملا  پخته باشد .