نام علمی چربی ذخیره بدن است مولکول های تری  گلسیرید غذاهای مختلفی که میخوریم جذب و در کبد جمع و سپس در آنجا با پروتئین ترکیب می شود و لیپو پروتئین با چگالی خیلی کم را به وجود می آورند .
با بالا رفتن تری گلسیرید فرد در خطر بیماری های قلبی روبه رو می شود .