صمغ گوار دادن بافت ، ویسکوزیته و پایداری در بسیاری از محصولات غذایی در اختیار مصرف کنندگان این صنعت قرار می دهد .

این صمغ در آب سرد و گرم ایجاد غلظت می کند .

خواص عملکرد صمغ گوار بستگی به اندازه ذرات آن دارد هرچه ذرات کوچکتر ، سریعتر هیدراته می شوند و آب را به خود جذب می کند در حالی که ذرات بزرگتر ، راحت تر در محلول پراکنده می شوند .

 

 ✴️چند نمونه از کاربرد گوارگام در صنایع گوناگون :