جوان- توليد صنعتي نانو پودر آلومينا به دليل حمايت نکردن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجتمع آموزش عالي اسفراين به تعويق افتاد.معاون پژوهشي اين مجتمع با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: علت دقيق حمايت نشدن اين محصول را نمي دانيم فقط اگر حمايت مالي نباشد نمي توانيم کار را توسعه دهيم. دکتر «قاسمي فر» اضافه کرد: يکي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پي گيري هاي مان اعلام کرد که حمايت از اين محصول را در بودجه سال آينده قرار مي دهند.وي بيان کرد: به دنبال ايجاد گسترش صنعت هستيم و اگر حدود 2 ميليارد و600 ميليون تومان حمايت مي شديم در سال مي توانستيم 6 تن نانو پودر آلومينا توليد و همچنين حداقل در ابتداي کار براي 9 نفر اشتغال آفريني کنيم.وي افزود: عمده ترين کاربرد اين نانو پودر، در صنايع کاتاليست، نفت وگاز است.وي ادامه داد: اکنون به دليل حمايت نشدن به سوي خرده فروشي پيش مي رويم.