به طور کلی مواد شیمیایی که در نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرند باید دارای خصوصیات زیر باشند :

_خاصیت مهار کنندگی میکروب ها

_عدم ایجاد حساسیت یا آسیب برای انسان 

_قابلیت تعیین و شناسایی با روش های جدید 

_داشتن قدرت نگهداری مواد غذایی در حد مجاز

enlightenedمطالعه بیشتر راجع به سوربات پتاسیم (نگهدارنده مواد اولیه غذایی)