روغن هسته انگور معجزه دندان 

ترکیبی در روغن هسته انگور وجود دارد که نه تنها دندان را تقویت میکند بلکه با پوسیدگی مقابله میکند .
همچنین سرشار از آنتی اکسیدان و بتا کاروتن است