شیرین کننده های مصنوعی را مصرف نکنید چون از خود قند خطرناک ترند !

مصرف شیرین کننده های مصنوعی نظیر ساخارین با تحریک اشتها افراد ممکن و افزایش وزن منجر می شود.