آیا وجود سوربات و بنزوات در دوغ صنعتی واقعیت دارد؟

 

سابقه و هدف: دوغ محصول تخميري سالم و سلامت بخش است که به عنوان يک نوشيدني ملي ايران محسوب مي شود. با توجه به اهميت ملي دوغ و مصرف روزافزون اين نوشيدني تخميري سلامت بخش و استفاده از نگهدارنده هاي سوربات و بنزوات به منظور افزايش ماندگاري و کاهش بار ميکربي در دوغ، لزوم مطالعاتي به منظور تعيين استاندارد و حدود مجاز اين افزودني ها در اين فرآورده لبني تخميري حائز اهميت است. هدف از اين مطالعه، اندازه گيري سوربات پتاسيم و بنزوات سديم در نمونه هاي دوغ عرضه شده در سطح تهران مي باشد.
مواد و روش ها: به منظور اندازه گيري سطوح نگهدارنده هاي سوربات پتاسيم و بنزوات سديم در دوغ، ابتدا عوامل موثر بر استخراج سوربات پتاسيم و بنزوات سديم (pH نمونه استخراجي، حجم حلال استخراجي، ميزان محلول کارز و سرعت سانتريفوژ) بهينه سازي و از روش ارقام شايستگي معتبرسازي گرديدند. بدين منظور، حدود 90 آناليز بر روي نمونه دوغ تهيه شده در آزمايشگاه انجام گرديد. سپس، تعداد 60 نمونه دوغ از نوع بدون گاز گرماديده در 3 ماه متوالي فصل تابستان از سطوح بازار جمع آوري و ميزان سوربات پتاسيم و بنزوات سديم با دستگاه HPLC مورد اندازه گيري قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارSPSS 16  استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد دوغ هاي صنعتي معروف عرضه شده در شهر تهران در فصل تابستان (تير، مرداد و شهريور) از نظر مقدار غلظت سوربات پتاسيم و بنزوات سديم، تفاوت معني داري با يکديگر نداشتند. بيشترين غلظت سوربات پتاسيم و بنزوات سديم به ترتيب 267.8 و 49.3 ميلي گرم بر کيلوگرم و کمترين غلظت اين نگهدارنده ها به ترتيب8.2 و 4.6 ميلي گرم بر کيلوگرم در نمونه هاي دوغ اندازه گيري گرديد.
نتيجه گيري: عليرغم عدم وجود حد استاندارد براي مصرف نگهدارنده هاي سوربات پتاسيم و بنزوات سديم در دوغ، اين نگهدارنده ها در دوغ هاي مصرفي شهر تهران استفاده مي شوند. تحقيق حاضر مي تواند گامي موثر براي تدوين استاندارد و تعيين حدود مجاز مصرف نگهدارنده هاي سوربات پتاسيم و بنزوات سديم محسوب شود.

enlightenedمطالعه بیشتر راجع به خرید سوربات پتاسیم (نگهدارنده مواد اولیه غذایی)