پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس می گویند: افزودن نانوسیلور به خوراک مرغ های تخمگذار بهترین کارایی را در کاهش بارمیکروبی دستگاه گوارش و بهبود تولید دارد.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، "فتح الله نقی زاده " مجری این طرح گفت: این مطالعه با هدف افزایش سلامت فرآورده های طیور به ویژه تخم مرغ صورت گرفته است. 
به گفته این کارشناس ارشد رشته پرورش و تولید طیور، استفاده از ضدعفونی کننده‌های خوراک با هدف افزایش سلامت فراورده های طیور، به ویژه تخم مرغ مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. 
وی یادآور شد : به منظور بررسی اثر ضد عفونی کنند‌گی نانوسیلور و ضد عفونی کننده‌های مختلف خوراک بر عملکرد، سیستم ایمنی، فلور میکروبی دستگاه گوارش و مرفولوژی روده با استفاده از 90 قطعه مرغ تخمگذار در 5 گروه شامل: شاهد، فورمایسین (ppm 200)، فرمالین (ppm 200)، نانوسیلور آشامیدنی (ppm 5/7) و نانوسیلور خوراکی (ppm 15) این پژوهش انجام شد. 
وی ادامه داد: افزودن فرمالین، فورمایسین و نانوسیلور به خوراک آلوده بیشترین کاهش باکتریایی را ایجاد کرد و در کل دوره بیشترین مصرف خوراک در گروه شاهد و فورمایسین و کمترین برای گروه‌های نانوسیلور بود. 
نقی زاده با اشاره به اینکه فورمایسین موجب بیشترین افزایش وزن تخم مرغ می شود، افزود: بین دو روش استفاده از نانوسیلور تفاوت معنی‌داری از نظر درصد تولید، وزن تخم مرغ و وزن توده تخم مرغ مشاهده نشد اما در گروه نانوسیلور در خوراک وزن تخم مرغ و وزن توده تخم مرغ در مقایسه با آب آشامیدنی بیشتر بود. 
وی خاطرنشان کرد : استفاده از فورمایسین و نانوسیلور موجب افزایش کلسترول زرده در مقایسه با شاهد و فرمالین شد. 
به گفته این پژوهشگر در دو نوع شیوه استفاده نانوسیلور بیشترین پاسخ ایمنی در گروه‌ نانوسیلور در آب مشاهده شد، که با گروه نانوسیلور در خوراک تفاوت معنی‌داری داشت. همه افزودنی ها سبب کاهش تعداد کل باکتری های دستگاه گوارش شدند. 
وی تاکید کرد : باکتری‌های اسیدلاکتیک در سکوم تحت تاثیر نانوسیلور و فرمالین در مقایسه با گروه‌های شاهد و فورمایسین افزایش یافت. همة افزودنی‌های مورد آزمایش در مقایسه با شاهد باکتری‌های گرم منفی ایلئوم را کاهش دادند. 
این پژوهشگر در پایان تاکید کرد: به طور کلی افزودن فورمایسین و نانوسیلور به خوراک مرغ های تخمگذار بهترین کارایی را در کاهش بارمیکروبی دستگاه گوارش و بهبود تولید داشت. 
این پژوهش با راهنمایی دکتر "محمد امیر کریمی ترشیزی " و با مشاوره دکتر" شعبان رحیمی "از اعضای هیات علمی دانشگاه انجام شد.