_پخش کردن ،خیس کردن ، عامل امولسیفایری و پایداری 

_رها کننده و روغن کاری کردن 

_خواباندن کف 

_عامل حلالیت

_امولسیفایر