واردات 30 هزار تن کره در سال که قسمتي از نياز داخلي را پاسخگوست و با خروج بيش از 120 ميليون دلار ارز از کشور همراه است. مي توان با استفاده از مايه زني استارتر مزوفيل مولد دي استيل يا استارتر ترموفيل لاکتيک (ماست) در شير پس چرخ (فاز آبي)، عطر و طعمي کره اي در محصول ايجاد نمود. عطر محصولي که با استارتر مزوفيل تهيه مي شود با اطمينان 95% از کره لاکتيک وارداتي بهتر بود و از نظر بافت، مزه و ساير مشخصات حسي نيز با آن تفاوت خيلي محسوسي نداشت. کليه خصوصيات حسي محصول با اطمينان 95%، خوب تا بسيار خوب و بافت، قابليت گسترش و قوام محصول نيز با اطمينان 95% بسيار خوب بود. توليد آزمايشي محصول به اين روش در کارخانه پنير مينودشت گلستان با تغييرات مختصري در نحوه استفاده از تجهيزات آن با موفقيت انجام شد. به شکل مشابهي با چيدمان مناسب چند مخزن سه جداره، يک همزن دور بالا، يک پمپ سيرکولاسيون، يک دستگاه بارسفت کن مداوم بستني و دستگاه بسته بندي کره مي توان در هر واحد توليدي مشابهي، امولسيون اين نوع گستردني را بخوبي تهيه و پس از جامدسازي و ورز دادن آن، مانند کره بسته بندي نمود.