به گزارش گروه علمی فراسخن از ستاد توسعه فناوری نانو، نانوپیمایشگر ساخته شده در محیط اسیدی اطراف تومور سرطانی نور منتشر می کند و می تواند وجود ذرات کوچک تومور سرطانی را در بدن نشان دهد.

با توجه به این قابلیت، می توان از این نانوپیمایشگر برای تشخیص زودهنگام انواع سرطان ها استفاده کرد.

سلول های سرطانی دارای محیط اسیدی هستند به طوری که pH درون این سلول ها و محیط اطراف آنها اندکی کمتر از سلول های طبیعی است، این تفاوت دستمایه تحقیقات مختلفی شده است که در آن محققان به دنبال ساخت پیمایشگرهایی برای شناسایی اسیدیته تومورها هستند.

بین لیو از محققان این موسسه می گوید: هدف از این تحقیق ارایه روشی برای روشن کردن تومور در تصاویر گرفته شده از بدن بیماران است.

این محققان برای اثبات عملکرد این پیمایشگر، از آن برای شناسایی سلول های سرطانی موجود در محیط کشت سلولی استفاده کردند و نشان دادند که این پیمایشگر زیر نور سفید، می تواند محل سلول های سرطان سینه موش را نشان دهد.

آنها نانوپیمایشگر ساخته شده را به موش ها تزریق و پس از چهار ساعت به وضوح نشر فلورسانس را در محل تومور مشاهده کردند. از آنجایی که این روش تشخیص، غیرمخرب است، می توان از آن برای آزمون های انسانی نیز استفاده کرد.

نتایج آزمون های انجام شده با استفاده از این پیمایشگر بر روی موش ها رضایت بخش بوده است.