دانشمندان هلندي بر اين باورند غذاهاي توليد شده با استفاده از نانوتكنولوژي از سلامت كامل برخوردار بوده و قدرت جذب مواد غذايي را در بدن انسان به ميزان موثري افزايش خواهد داد.

به گفته دانشمندان استفاده از غذاهايي كه به واسطه اين تكنولوژي فراهم آمده اند به دليل ذهنيت متفاوت افراد از نانوتكنولوژي و ذرات نانو و تاثيرات احتمالي اين نوع غذاها با استقبال چنداني مواجه نمي شود.

با اين حال نانوتكنولوژي به راحتي قادر است با تغيير ساختارغذاها، مواد غذايي سالم و تاثيرگذاري را براي بدن انسان آماده كرده و از ميزان عوامل نامناسب و آزار دهنده موجود در غذا بكاهد. در نهايت ساختارهاي نانو ذرات موجود در غذاها تحت تاثير سيستم هاضمه از بين مي روند و در نتيجه هيچ ذره نانويي در بدن انسان باقي نخواهد ماند.

همچنين در حال حاضر دانشمندان اروپايي موفق به توليد نانو ساختارهايي شده اند كه مي تواند مواد مغذي را به مناطق خاصي از بدن هدايت كرده و تاثير گذاري اين مواد را بر روي اعضاي بدن انسان افزايش دهند.

با اين حال برخي از كاربردهاي نانو در صنايع غذايي همچنان جدال بر انگيز است. براي مثال مواد فلزي به ويژي ذرات نقره و نانو ذرات در بسته بنديهاي كه به منظور جلوگيري از فاسد شدن مواد غذايي به صورتي گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند مي توانند به داخل غذا راه يابند كه وجود اين ذرات مي تواند مشكلاتي را براي سلامتي انسان به وجود آورد.

دانشمندان معتقدند با وجود فوائد اثبات شده نانو ذرات در صنعت غذايي، قبل از استفاده انبوه از اين مواد بايد تحقيقات گسترده اي در رابطه با تاثيرات آن به عمل آيد.