پروتئین سویا یک پروتئین ، ایزوله شده از لوبیای سویا می باشد. این محصول از کنجاله لوبیای سویا تهیه می گردد که پوستگیری و چربی گیری شده است . لوبیای سویای پوستگیری و چربی گرفته شده به سه نوع محصول پروتئین تجاری فرآوری می گردد 1- آرد سویا 2- کنسانتره سویا 3-ایزوله سویا .(Wikipedia, 2014)
معمولا نسبت پروتئین سویا به آب به چربی معادل ( 1 به 5 به 5 ) می باشد در نتیجه در صنایع گوشتی باید با توجه به این موضوع و شناسایی این ویژگی پروتئین ایزوله سویا اقدام به فرمولاسیون محصولات خود نمایند.
پروتئین بسیار قوی تر از پلی ساکارید ها در فصل مشترک جذب انجام می دهد در غیاب پروتئین پایداری امولسیون محدود می باشد.