دکستروز قندحاصل از ذرت است که به صورت صنعتی از اثر حرارت و اسید یا آنزیم ها بر نشاسته و هیدرولیز کامل ان به وجود می آید .

انواع دکستروز موجود در بازار :

_ دکستروز خشک ( Dextrose dry )

_ دکستروز آبدار ( Dextrose monohydrate )