نقش نیتریت سدیم جهت عمل آوری فرآورده های گوشتی از جمله سوسیس و کالباس به منظور تثبیت رنگ قرمز آنها و جلوگیری از فعالیت (MO) میکروارگانیسم های مولد فساد و همچنین در بهبود طعم مورد استفاده قرار می گیرد .

حداکثر دوز مصرف نیتریت سدیم 120 PPM می باشد.