موادی هستند که از واکنش اکسیداسیون مواد غذایی جلوگیری می کنند . اسید های چرب غیر اشباع موجود در رو غذا و چربی های آمادگی قابل توجهی برای اکسید شدن دارند و اکسیداسیون در آنها طعم و بوی نامطلوبی ایجاد می نماید . برای جلوگیری از این امر از آنتی اکسیدان استفاده می کنند .

آنتی اکسیدان های ساخته شده عمدتا دارای ساختمان  فنلی هستند که تعدادی از آنها عبارتند از :

 

#BHT ( بوتیلات هیدروکسی تولوئن )

#TBHQ ( تترا بوتیل هیدروکسی کینون )