بهبود یا حفظ ارزش تغذیه 

بهبود کیفیت نگهداری

ارتقاء کیفیت 

تسهیل دسترسی به غذا

کاهش اتلاف

تسهیل در آماده سازی مواد غذایی

افزایش پذیری مصرف کننده