نوشیدنی حاصل از تخمیر لاکتیکی شیر است که ماده خشک آن از طریق رقیق کردن ماست دوغ سازی (پس از تخمیر) یا شیر دوغ سازی (پیش از تخمیر) استاندارد شده باشد. به عبارت دیگر می توان از مخلوط کردن و همزنی مستقیم ماست با آب، دوغ تولید کرد و روش دیگر می تواند شامل عمل تخمیر روی شیر با ترکیبات استاندارد شده باشد. برای مثال می توان مقداری کافی شیر خشک را جهت رسیدن به ماده جامد کل مورد نظر در آب حل کرد و تخمیر را ادامه اد. 
 
اجزای تشکیل دهنده اصلی دوغ:
ماست، آب آشامیدنی، نمک سدیم خوراکی، باکتری های آغازگر ماست شامل استرپتوکوکوس، ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس از اجزای اصلی تشکیل دهنده دوغ می باشند.

از اجزای تشکیل دهنده اختیاری این نوشیدنی می توان به ترکیبات زیر اشاره کرد:
1. ☑️گاز دی اکسید کربن
2. ☑️ترکیبات طعم دهنده طبیعی یا مشابه طبیعی به شکل عصاره یا روغن های اسانسی مانند اسانس های تجاری کاکوتی و نعناع.
3. ☑️اجزای شیری یا فرآورده های لبنی افزودنی شامل پروتئین های شیر، انواع پودر شیر، چربی کره، خامه، آب پنیر تخمیری یا غیر تخمیری. (می توان به جای آب از دوغ کره و آب پنیر برای رقیق کردن ماست استفاده کرد)
4. ☑️ذرات ریز، نرم و یک دست گیاهان رایحه دار خشک شده از قبیل نعناع، پونه و کاکوتی
5. ☑️کشت منفرد مخلوط مخمرها و یا باکتری های اسید لاکتیک بی زیان و تولید کننده گاز