_ دکستروز خشک ( Dextrose dry )

_ دکستروز آبدار ( Dextrose monohydrate )

دکستروز آبدار که حاوی 9% آب کریستالیزه است و بیشترین کاربرد را دارد و دکستروز خشک 5% آب کریستالیزه است . دکستروز به شکل مستقیم و کامل توسط باکتری ها تخمیر شده بنابراین در صورت وسیع در محصولاتی مانند نان که فرایند تخمیر دارند استفاده می شود . 

از دکستروز در تولید آدامس ، آبنبات ، فرآورده های گوشتی ، بیسکوبیت ، سس و فرآورده های تخمیری استفاده می شود .