برای ایجاد یک نواختی در آن دسته از مواد و سیستم های غذایی که متشکل از آب و روغن هستن از مواد امولسیون کننده استفاده می شود .

این مواد از طریق کاهش سطحی میان دو فاز غیر قابل استخراج این دو را به هم پیوند داده و درهم می آمیزد .

این ترکیبات باید در ساختار مولکول خود قسمت های آب دوست و چربی دوست داشته باشند تا بتوانند با هر دو فاز ارتباط ایجاد کند .

 

✳️ چند مورد امولسیفایر :

_مونو دی گلسیرید ، اسید سیتریک ، SLS و ...